Kanunlar
MAHALLÎ IDARE BİRLİKLERİ KANUNU

Kanun No. 5355
Kabul Tarihi : 26.5.2005

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanimlar 

Amaç 
MADDE 1.-
 Bu Kanunun amaci; mahallî idare birliklerinin hukukî statüsünü, kurulusunu, organlarini, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalisma usûl ve esaslarini düzenlemektir.
Kapsam 
MADDE 2.-
 Bu Kanun mahallî idare birliklerini kapsar. 

Tanimlar 
MADDE 3.-
 Bu Kanunun uygulanmasında; 

a) Mahallî idare: Il özel idaresi, belediye ve köyü, 
b) Mahallî idare birligi: Birden fazla mahallî idarenin, yürütmekle görevli olduklari hizmetlerden bazilarini birlikte görmek üzere kendi aralarında kurdukları kamu tüzel kisisini, 
c) Birlik: Mahallî idare birligini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM 
Birligin Kurulusu, Tüzügü, Görev ve Yetkileri


Kurulus 
MADDE 4.-
 Birlik, birlik tüzügünün kesinlesmesinden sonra Bakanlar Kurulunun izni ile kurulur ve tüzel kisilik kazanir. Kurulmus bir birlige üyelik, üye olmak isteyen mahallî idare meclisinin karari ve buna dayali basvuru üzerine, birlik meclisinin kabulü ile olur. Bu durumda Bakanlar Kurulunun izni aranmaz. Ayrilmada ilgili mahallî idare meclisinin karari yeterlidir. Su, atik su, kati atik ve benzeri altyapi hizmetleri ile çevre ve ekolojik dengenin korunmasina iliskin projelerin zorunlu kilmasi durumunda; Bakanlar Kurulu, ilgili mahallî idarelerin, bu amaçla kurulmus birlige katilmasina karar verebilir. Bu fikrada belirtilen birliklerden ayrilma da Bakanlar Kurulunun iznine baglidir. Mahallî idarelerin bütün görevlerini kapsayacak sekilde genel amaçli veya amaci açikça belirlenmemis birlik kurulamaz.

Birlik Tüzügü
MADDE 5.-
 Birlik tüzügü, birligi kuracak mahallî idarelerin meclislerinde üye tam sayisinin üçte iki çogunluguyla kabul edildikten sonra valinin; birlik birden fazla ildeki mahallî idarelerin katilimi ile kuruluyorsa Içisleri Bakaninin onayi ile kesinlesir. Tüzük degisikliginin nasil yapilacagi birlik tüzügünde gösterilir ve onaylanmasi hakkinda tüzügün onaylanmasina iliskin usûl uygulanir. Birlik tüzügünde asagidaki hususlarin bulunmasi zorunludur:
a) Birligin adi ve amaci. 
b) Birlik üyesi mahallî idarelerin adlari. 
c) Birligin merkezi. 
d) Birligin görev süresi, sona ermesi ve tasfiyesi. 
e) Birlige devredilen görev ve hizmetler. 
f) Birlik meclisinin ve birlik encümeninin toplanti dönemleri. 
g) Birlik üyesi mahallî idarelerin her birinin birlik meclisinde kaç üye ile temsil edilecegi ve seçilen üyelerin görev süresi ve birlik encümeni üye sayisi. 
h) Birlik üyelerinin, birligin kurulus ve faaliyet giderlerine katilma paylari ve bu paylarin tespit yöntemi. 
i) Birligin gelirleri, giderleri, bütçe ve çalisma programlarina iliskin hususlar. 
j) Birlik üyesi mahallî idarelerin ve bu idarelerin hizmet alaninda yasayanlarin birlik hizmetlerinden yararlanma usûlleri. 
k) Tüzük degisikliginin nasil yapilacagi.

Birligin hak ve yetkileri 
MADDE 6.-
 Mahallî idare birlikleri, tüzükte birlige devredilmesi öngörülen mahallî müsterek nitelikli hizmetlere iliskin olarak üye mahallî idarelerin hak ve yetkilerine sahiptir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birligin Organlari 
MADDE 7.-
 Birligin organlari; birlik meclisi, birlik encümeni ve birlik baskanidir.

Birlik Meclisi 
MADDE 8.-
 Birlik meclisi, birligin karar organidir ve birlik üyesi mahallî idarelerin meclislerinin kendi üyeleri veya belediye meclis üyeligine seçilmeyi haiz kisiler arasindan, birlik tüzügünde belirlenen sayida ve gizli oyla seçecekleri üyelerden olusur. Ancak disaridan seçileceklerin sayisi mahalli idare meclisinden seçileceklerin üçte birini geçemez. Asil üye sayisinin yarisi kadar yedek üye seçilir. Birligin üyesi olan il özel idaresi için vali, belediye için belediye baskani ve köy için muhtar, birlik meclisinin dogal üyesidir. Birlik meclisinde bunlarin disinda dogal üye bulunmaz. Meclis üye tam sayisina dogal üyeler de dâhildir. Vali ve belediye baskani birlik meclisinde kendisini temsil etmek üzere meclis üyelerinden birine yetki verebilir. Üye mahallî idarelerden herhangi birinin birlik meclisindeki asil üyeliklerinde bosalma olursa, birlik baskani o mahallî idarenin yedek üyelerini göreve çagirir. Çagrilacak yedek üye kalmadigi takdirde üye mahallî idarelerin meclisleri, ilk toplantilarinda yeniden yedek üye seçimi yapar. Birlik meclisinin feshedilmesi durumunda yeniden asil ve yedek üye seçimi yapilir. Bu üyeler kalan süreyi tamamlar. Il özel idaresi, belediye ve köy idarelerindeki görevleri sona erenlerin birlik meclisi üyeligi de sona erer. Birlik meclisi üyeligi, üyeligin düsmesini gerektiren bir sebeple sona erenler, bir sonraki dönemde birlik meclisi üyeligine seçilemezler. Birlik tüzügünde, üye mahallî idarelerin birlik meclisinde nüfus ve katilim payi oranina göre temsil edilmesine dair esas getirilebilir. Birlik baskani ayni zamanda birlik meclisinin de baskanidir.

Meclisin Görev ve Yetkileri 
MADDE 9.-
 Birlik meclisinin görev ve yetkileri sunlardir:
a) Yatirim plâni ve çalisma programini görüsmek ve kabul etmek. 
b) Bütçe ve kesinhesabi kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapilan birimler ile fonksiyonel siniflandirmanin birinci düzeyleri arasinda aktarma yapmak. 
c) Borçlanmaya karar vermek. 
d) Tasinmaz mal alimina, satimina, kiralanmasina ve takasina karar vermek. 
e) Birlik tarafindan yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. 
f) Sartli bagislari kabul etmek. 
g) Dava konusu olan ve miktari ikibin Yeni Türk Lirasindan onbin Yeni Türk Lirasina kadar birlik alacaklarinin sulhen halline karar vermek.
h) Birlik yatirimlarinin yap-islet veya yap-islet-devret modeli ile yapilmasina karar vermek. 
i) Birlik baskanlik divanini, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek. 
j) Birlik teskilâtina ait birimlerin kurulmasina karar vermek. 
k) Birlik tüzügünde öngörülmesi halinde tüzük degisikligini kabul etmek. 
l) Birlik tarafindan çikarilacak yönetmelikleri kabul etmek. 
m) Birlik baskaniyla birlik encümeni arasindaki anlasmazliklari karara baglamak.

Meclis Baskanlik divani 
MADDE 10.-
 Birlik meclisi, birligin kurulusundan ve mahallî idare genel seçim sonuçlarinin Yüksek Seçim Kurulunca ilânindan itibaren otuz gün içinde birlik merkezinin bulundugu mahallin mülkî idare amiri tarafindan birlik merkezinde toplantiya davet edilir. Meclis, en yasli üyenin baskanliginda toplanarak ilk iki yil için görev yapmak üzere, üyeleri arasindan ve gizli oyla birlik baskanini, meclis birinci ve ikinci baskan vekili ile kâtip üyeleri seçer. Ilk iki yildan sonra seçilecek baskanlik divani üyeleri yapilacak ilk mahallî idareler seçimine kadar görev yapar. Üyelerinin tamami il özel idarelerinden olusan birliklerde birlik baskani, birlik merkezinin bulundugu ilin valisidir. Meclis baskanlik divani seçimi üç gün içinde tamamlanir. Birlik meclisine birlik baskani, bulunmamasi durumunda meclis birinci baskan vekili, onun da bulunmamasi durumunda ikinci baskan vekili baskanlik eder. Ancak yillik faaliyet raporunun görüsüldügü meclis toplantisi meclis baskan vekilinin baskanliginda yapilir. Baskanlik divaninda bosalma olmasi durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Meclis baskani, meclis çalismalarinda düzeni saglamakla yükümlüdür.

Meclis Toplantisi
MADDE 11.-
 Meclis toplantilari, üye mahallî idarelerin kanunlarinda belirtilen toplanti dönemleri dikkate alinarak yilda ikiden az olmamak üzere birlik tüzügünde gösterilen zamanlarda yapilir. Yilin ilk toplantisi dönem basi toplantisidir. Birlik baskani, üye mahallî idare meclislerinden birinin talebi, birlik meclisi üyelerinin üçte birinin gerekçeli teklifi veya acil durumlarda kendisinin lüzum görmesi üzerine birlik meclisini olaganüstü toplantiya çagirir. Olaganüstü toplanti çagrisi ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazili olarak duyurulur ve ayrica ilân edilir. Birlik meclisinde plan ve bütçe komisyonunun disinda birligin faaliyet konularinda olmak üzere ihtisas komisyonlari kurulabilir. Ihtisas komisyonlari meclis üyeleri arasindan birlik meclisinin karariyla kurulur ve komisyon üye sayisi besi geçemez. Komisyon üyelerinin ayri mahalli idare temsilcileri arasindan seçilmesi esastir. Olaganüstü toplantilarda, çagriyi gerektiren konularin disinda bir is görüsülemez. Birden çok ili kapsayan mahalli idare birliklerinde mahalli idare birlik meclisinin kararlari o birligin merkezinin oldugu yer mülki idare amirine gönderilir. Birlik meclisinin toplantilari, kararlari, çalisma esas ve usûlleri, bilgi edinme ve denetim yollari, feshi, meclis üyeliginin sona ermesi, ihtisas komisyonu üyelerinin seçimi ile meclis üyelerinin yükümlülükleri hakkinda bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda, Belediye Kanununun belediye meclislerine iliskin hükümleri uygulanir.

Birlik Encümeni
MADDE 12.-
 Birlik encümeni, birlik baskani ile sayisi yediyi geçmemek üzere birlik tüzügünde gösterilecek sayida meclis üyesinden olusur. Ülke düzeyinde kurulan birliklerde bu sayi iki kat olarak uygulanir. Bu üyeler, birlik meclisince, dönem basi toplantisinda kendi üyeleri arasindan gizli oyla bir yilligina görev yapmak üzere seçilir. Birlik baskani, encümeninin de baskanidir. Birlik encümeni birlik tüzügünde belirtilen sürelerle toplanir. Bu süre bir ayi asamaz. Herhangi bir sebeple yil içinde seçilen birlik encümeni, dönem basina kadar görev yapar. Birlik meclisi üyeligi sona erenlerin birlik encümeni üyeligi de sona erer. Üye sayisi dört veya daha fazla olan mahallî idare birliklerinde, encümen üyelerinin ayri ayri mahallî idarelerin meclis üyeleri arasindan seçilmesi zorunludur. Birlik meclisinin feshi durumunda, yeni meclis olusuncaya kadar birlik meclisi ve birlik encümenine ait görevler, ulusal düzeyde kurulan birlikler için Içisleri Bakanliginca, diger birlikler için birlik merkezinin bulundugu yer mülkî idare amirince kamu görevlileri arasindan biri baskan olmak üzere görevlendirilecek bes kisilik bir heyet tarafindan yürütülür.

Encümenin Görev ve Yetkileri 
MADDE 13.-
 Birlik encümeninin görev ve yetkileri sunlardir:
a) Yatirim plâni ve çalisma programi ile bütçe ve kesinhesabi inceleyip birlik meclisine görüs bildirmek. 
b) Kamulastirma islemlerinin gerektirdigi kamu yarari kararini almak.
c) Öngörülmeyen giderler ödeneginin harcama yerlerini belirlemek.
d) Bütçede fonksiyonel siniflandirmanin ikinci düzeyleri arasinda aktarma yapmak.
e) Kanunlarda öngörülen cezalari vermek.
f) Ikibin Yeni Türk Lirasina kadar olan davalarin sulhen halline karar vermek.
g) Tasinmaz mal alimina, satimina, kiralanmasina ve takasina iliskin meclis kararlarini uygulamak. Birlik encümeninin toplantilari, kararlari ile çalisma esas ve usûlleri hakkinda bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, Belediye Kanununun belediye encümenine iliskin hükümleri uygulanir.

Birlik Baskani
MADDE 14.- Birlik baskani, birlik idaresinin basi ve tüzel kisiliginin temsilcisidir.

Birlik baskaninin görev ve yetkileri sunlardir:
a) Birligi yönetmek ve birligin hak ve menfaatlerini korumak.
b) Yatirim plâni ve çalisma programi ile bütçeyi ve kesinhesabi hazirlamak, uygulamak, izlemek, degerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazirlayacagi yillik faaliyet raporunu meclise sunmak.
c) Birligi temsil etmek veya vekil tayin etmek.
d) Birlik meclisine ve birlik encümenine baskanlik etmek.
e) Birligin tasinir ve tasinmaz mallarini idare etmek.
f) Birligin gelir ve alacaklarini takip ve tahsil etmek.
g) Yetkili organlarin kararini almak sartiyla sözlesme yapmak.
h) Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarini uygulamak.
i) Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi disinda kalan diger ödenek aktarmalarini yapmak.
j) Birlik personelini atamak.
k) Birligi denetlemek.
l) Sartsiz bagislari kabul etmek.
m) Kanunlarla birlige verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararini gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Birlik bütçesinin harcama yetkilisi birlik baskanidir. Birlik baskani bu yetkisini birlik genel sekreterine veya birlik müdürüne devredebilir. Birlik baskanliginin sona ermesi ile ilgili olarak Belediye Kanununun belediye baskanliginin göreve devamsizlik disindaki sebeplerle sona ermesine iliskin hükümleri uygulanir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Malî Hükümler Birligin gelirleri
MADDE 15.-
 Birligin gelirleri sunlardir:
a) Birlik üyelerinin, birligin kurulus ve faaliyet giderlerine katilma paylari.
b) Birlik meclisi tarafindan belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karsiligi ücretler.
c) Diger kamu kurum ve kuruluslarindan aktarilacak ödenekler.
d) Tasinir ve tasinmaz mallarin kira, satis ve baska suretle degerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.
e) Kira ve faiz gelirleri.
f) Bagislar.
g) Köylere hizmet götürme birlikleri için il özel idaresi bütçesinden ayrilacak pay.
h) Diger gelirler.

Birligin Giderleri
MADDE 16.-
 Birligin giderleri sunlardir:
a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapilacak giderler.
b) Birligin personeline ve seçilmis organlarinin üyelerine ödenen maas, ücret, ödenek, huzur hakki, yolluk, hizmete iliskin egitim harcamalari ile diger giderler.
c) Hizmet karsiligi alinacak ücretler ve diger gelirlerin takip ve tahsili için yapilacak giderler.
d) Birligin hizmet binalarinin, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapimi, bakimi ve onarimi için yapilan giderler.
e) Faiz, borçlanmaya iliskin diger ücretler ile sigorta giderleri.
f) Dava takip ve icra giderleri.
g) Avukatlik, danismanlik ve denetim ücretleri.
h) Kamu ve özel sektör kuruluslariyla yapilan ortak hizmetler ve diger proje giderleri.
i) Temsil, tören ve agirlama giderleri.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çesitli Hükümler Teskilât
MADDE 17.-
 Norm kadroya uygun olarak birlik teskilâti birlik müdürü, yazi isleri, malî isler birimleriyle birligin faaliyet alanina göre kurulacak teknik isler biriminden olusur. Ülke düzeyinde kurulan birliklerle üye sayisi yüzden fazla olan birliklerde teskilât, norm kadroya uygun olarak genel sekreter, yazi isleri ve malî isler birimleriyle birligin faaliyet alaninda olmak ve sayisi üçü geçmemek üzere birlik meclisinin karariyla kurulacak diger birimlerden olusur. Kamu kurum ve kuruluslarinda çalisan memurlar, Belediye Kanununda belirtilen esas ve usûllere göre birlik genel sekreteri veya diger üst yönetici kadrolarinda görevlendirilebilir. Bu tür görevlendirmelerde ilgilinin kendi kurumundan aldigi her türlü malî ve sosyal haklari kesilmez, ancak kurumundan aldigi aylik ve diger ödemelerin toplam tutarini geçmemek üzere birlik encümeni karariyla ek ödeme yapilabilir.

Köylere hizmet götürme birlikleri
MADDE 18.-
 Ilçelerde, tarim ürünlerinin üretim ve pazarlanmasi hariç olmak üzere, köylere ait hizmetlerin yürütülmesine yardimci olmak, bizzat yapmak, yaptirmak ve kirsal kalkinmayi saglamak üzere, tüm köylerin istiraki ile o ilçenin adini tasiyan, köylere hizmet götürme birligi kurulabilir. Bakanlar Kurulu, bu konuda genel izin vermeye yetkilidir. Birlik baskani merkez ilçelerde vali veya görevlendirecegi vali yardimcisi, diger ilçelerde kaymakamdir. Köylere hizmet götürme birliginin meclisi, birlik baskani baskanliginda, birlige üye köylerin muhtarlari ve o ilçeden seçilen il genel meclisi üyelerinden olusur. Köylere hizmet götürme birliginin encümeni birlik baskaninin baskanliginda, meclisin kendi üyeleri arasindan gizli oyla seçecegi iki il genel meclisi üyesi ve iki köy muhtari olmak üzere bes kisiden olusur. Il özel idareleri ile diger kamu kurum ve kuruluslari; köye yönelik hizmetlerine iliskin yapim, bakim ve onarim islerini aralarinda yapacaklari anlasmaya göre köylere hizmet götürme birlikleri araciligiyla gerçeklestirebilir. Bu takdirde, gerekli kaynak bu birliklere aktarilir ve söz konusu is, birligin tâbi oldugu esas ve usûllere göre sonuçlandirilir. Köylere hizmet götürme birlikleri, ihtiyaca göre hizmet akdiyle personel istihdam edebilir. Ancak, köylere hizmet götürme birliklerinin yillik toplam personel giderleri, gerçeklesen en son yil bütçe gelirlerinin Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden degerleme katsayisi ile çarpimi sonucu bulunacak miktarin % 10'unu asamaz. Vali ve kaymakamlar birlik hizmetlerini yürütmek üzere diger kamu kurum ve kuruluslarindan personel görevlendirebilir. Bu sekilde görevlendirilenlere birlik bütçesinden karsilanmak üzere, (5000) gösterge rakaminin memur aylik katsayisi ile çarpimi sonucu bulunan tutarda aylik ödeme yapilir. Görevlendirmelerde otuz günden kisa süreler için kist hesaplama yapilir. Il özel idaresi bütçe gelirlerinin ne kadarinin köylere hizmet götürme birliklerine aktarilacagi, köylere hizmet götürme birliklerinin sunacagi yatirim plâni, yillik çalisma programi ve uygulama projelerine göre il genel meclisince kararlastirilir. Köylere hizmet götürme birliklerinin bütçesine iliskin esas ve usûller ile muhasebe ve raporlama standartlari, harcama esas ve usûlleri, çerçeve hesap plâni ile düzenlenecek raporlarin sekil, süre ve türleri ile bu birliklerin yapacaklari ihalelere iliskin esas ve usûller Maliye Bakanliginin görüsü alinarak Içisleri Bakanligi tarafindan çikarilacak yönetmelikle düzenlenir.

Sulama Birlikleri
MADDE 19.-
 Sadece sulama amaçli olarak kurulan mahalli idare birliklerinde birlik meclisi, 8 inci maddede belirtilen dogal üyeler ile birligin sulama faaliyetinden faydalanan ve belediye meclisi üyeligine seçilme sartlarina sahip olan çiftçiler arasindan birlik tüzügünde gösterilen sayida seçilecek üyelerden olusur. Seçim, üye mahalli idare sinirlari içinde oturan ve birligin sulama faaliyetinden faydalanan çiftçilerin katilimiyla o mahallî idare meclisinin gözetiminde yapilir.

Ülke düzeyinde birlik kurulmasi
MADDE 20.-
 Mahallî idarelerin menfaatlerinin korunmasi, gelismelerine yardimci olunmasi, personelinin egitilmesi ve mahallî idarelerle ilgili kanun hazirliklarinda görüs bildirilmesi amaciyla il özel idarelerini ve belediyeleri temsil etmek üzere ülke düzeyinde sadece birer birlik kurulabilir. Bu durum ülke düzeyinde olmaksizin bu amaçlarla baska mahallî idare birligi kurulmasina engel olusturmaz. Il özel idareleri ve belediyeler ülke düzeyinde kurulan birliklerden kendilerine ait olanin dogal üyesidirler. Ülke düzeyinde kurulan birlikler birinci fikrada belirtilen amaçlarin yaninda mahallî idarelere rehberlik etmek; mahallî idareler arasinda yardimlasma ve isbirligini, teknik ve idarî deneyim bilgi degisimini tesvik etmek; iyi uygulama örneklerinin yayginlasmasina yardim etmek konularinda da faaliyette bulunabilir. Birinci fikrada belirtilen birliklerden belediyelere ait olanin birlik meclisi; büyüksehir, il merkezi ve nüfusu yüzbin ve daha fazla olan yerlerin belediye baskanlari ile her ilden belediye baskani ve belediye meclis üyeleri arasindan o ilin milletvekili sayisi kadar seçilecek üyelerden olusur. Seçim, birlik baskanliginin talebi üzerine büyüksehir olan yerlerde büyüksehir belediye baskanligi, diger yerlerde il belediye baskanliginca tespit edilen gün ve yerde o il içindeki belediyelerin baskanlari ve belediye meclis üyelerinin katilimiyla yapilir. Seçime katilacaklar kendilerini temsilen oy kullanmak üzere baska bir üyeye yazili olarak yetki verebilirler. Birinci fikrada belirtilen birliklerden il özel idarelerine ait olanin birlik meclisi, il valileri ile her ilin il genel meclisinin, kendi üyeleri arasindan o ilin milletvekili sayisi kadar seçecegi kimselerden olusur. Üçüncü ve dördüncü fikrada belirtilen birliklere üye mahalli idarelerin birlige ödemeleri gereken üyelik bedeli, bu idarelerin en son kesinlesmis bütçelerinin birlik meclisince belirlenen orani olarak tespit edilir ve birligin talebi üzerine bu mahallî idarelere genel bütçe vergi gelirlerinden ayrilan paylardan bu paylarin dagitimini yapan kurulusça kesilerek birlige ödenir.

Birlik üyelerinin yükümlülükleri
MADDE 21.-
 Birlige karsi malî yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye mahallî idarelerin ödemeleri gerekli miktar, birligin basvurusu üzerine bu idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilâti toplami üzerinden ayrilan paydan, bu paylarin dagitimini yapan kurulus tarafindan kesilerek alacakli birlige ödenir.

Ortak hükümler
MADDE 22.-
 Birliklerde çalisma programi, yetki devri, birlik ile birlik baskaninin ihtilafli olmasi, birlik organinin veya bunlarin üyelerinin görevden uzaklastirilmasi, denetim, yillik faaliyet raporu, bütçe ve diger malî konular, tahvil ihraci hariç borçlanma, bütçe içi isletme tesisi, borç ve alacaklarin mahsubu, yurt disi iliskileri, diger kuruluslarla iliskiler, yazisma ve yeniden degerleme oraninin birliklerde uygulanmasi konularinda, bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda birlik tüzügü ile birlige devredilen hizmetlerle sinirli olmak üzere Belediye Kanunu hükümleri uygulanir. Birliklerde, teskilât ve personel istihdami konularinda bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Belediye Kanunu ile Belediye Kanununa aykiri olmamak kaydiyla birlik tüzügü hükümleri uygulanir. Köylere hizmet götürme birliklerinin birlik meclisleri hariç olmak üzere, birlik meclisi ile birlik encümeninin baskan ve üyelerine meclis ve encümen toplantilarina katildiklari her gün için (1500) gösterge rakaminin Devlet memurlari için belirlenen aylik katsayi ile çarpimi sonucu bulunacak tutari geçmemek üzere, birlik meclisi tarafindan belirlenecek miktarda huzur hakki ödenebilir. Ancak, huzur hakki ödenecek gün sayisi, bir yil içinde yirmidört günü geçemez.
GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanunun yürürlüge girmesinden önce kurulmus olan mahallî idare birlikleri, durumlarini en geç alti ay içinde bu Kanun hükümlerine uygun hâle getirirler. Birinci fikrada belirtilen süre içinde durumlarini bu Kanuna uygun hâle getirmeyen birlikler, Içisleri Bakanligi tarafindan iki ay ek süre verilerek uyarilir. Bu süre içinde de gerekli degisiklikleri yapmayan birlikler kendiliginden dagilmis sayilir ve tüzüklerindeki hükümlere göre tasfiye edilir. Bu Kanunun yayimlanmasindan önce Bakanlar Kurulunun izni ile kurulan ancak 26.3.1987 tarihli ve 3335 sayili Uluslararasi Nitelikteki Tesekküllerin Kurulmasi Hakkinda Kanunda belirtilen nitelikte uluslararasi faaliyette bulunan ve en az yedi üyeye sahip olan mahallî idare birliklerinden uluslararasi tesekkül sayilma talebinde bulunanlar hakkinda birinci ve ikinci fikra hükümleri uygulanmaz. Uluslararasi tesekkül sayilma talebi, birlik encümen kararina dayali olarak bu Kanunun yayimlanmasindan itibaren en geç üç ay içinde; birlik meclisince kabul edilecek olan uluslararasi tesekkül statüsü ise en geç bir yil içinde Içisleri Bakanligina sunulur. Içisleri Bakanligi uluslararasi tesekkül statüsünü Disisleri Bakanliginin görüsünü alarak iki ay içinde onaylar veya Kanuna uygun hale getirilmesi için en fazla iki ay süre vererek iade eder. Uluslararasi tesekkül statüsünün onaylanmasiyla birlikte mahallî idare tüzelkisiligi sona erer ve bu birlikler, baska bir isleme gerek kalmaksizin 3335 sayili Kanuna göre kurulmus uluslararasi tesekkül statüsü kazanarak ayni Kanun uyarinca faaliyetlerine devam ederler. Uluslararasi tesekkül sayilma talebinde bulunan ancak statüsünü belirtilen süre içinde teslim etmeyen veya Kanuna uygun hale getirmeyen mahallî idare birlikleri, bu sürelerin sonunda kendiliginden dagilmis sayilir. Uluslararasi tesekkül sayilma talebinde bulunmayan veya en az yedi üyeye sahip olmadigi için bulunamayan bu nitelikteki mahalli idare birlikleri hakkinda birinci fikra hükümleri uygulanir.
GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce mahallî idare birlikleri personeli hakkinda çesitli sebeplerden dolayi çikarilmis kisi borçlari, birlik meclisinin alacagi kararla sonuçlandirilir. Bu karara karsi birlik merkezinin bulundugu yer mülkî idare amiri veya hakkinda kisi borcu çikarilanlar on gün içinde idarî yargiya basvurabilirler. 

Yürürlük 
MADDE 23.- Bu Kanun yayimi tarihinde yürürlüge girer. 

Yürütme 
MADDE 24.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.