Etik Komisyonu
Etik Komisyonu
Birliğimizde etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere; Birliğimiz bünyesinde Başkanlık Makamının 04/03/2019 tarihli Olur’u ile Etik Komisyonu kurulmuştur.

Görevler
Etik Komisyonu Mevzuatı

Etik Komisyonunun Görevi;
Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.
* Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak.
* Etik uygulamaları değerlendirmek.

Etik İlkeler

* 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik  Yapılması Hakkında Kanun
* Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
* Kamu Görevlileri Etik Kurulu 2004/27 Sayılı Genelge
* Kamu Görevlileri Etik Rehberi 


Etik Sözleşmesi

* Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;
* Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,
* Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,
* Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
* Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,
* Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,
* Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,
Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim. 

Etik Kültürü

Etik İlkeler;
* Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
* Halka hizmet bilinci
* Hizmet standartlarına uyma
* Amaç ve misyona bağlılık
* Dürüstlük ve tarafsızlık
* Saygınlık ve güven
* Nezaket ve saygı
* Yetkili makamlara bildirim
* Çıkar çatışmasından kaçınma
* Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
* Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
* Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
* Savurganlıktan kaçınma
* Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
* Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
* Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
* Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
* Mal bildiriminde bulunma 
 
 
Başvuru
İletişim:
İş Tel.: 0 242 2594250-51
E-posta: info@akdenizbelbir.gov.tr