STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS EĞİTİMİ
Akdeniz Belediyeler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği destekleri ile Birliğe Üye belediyelerinin personellerine yönelik Bölgesel olarak “Stratejik Planlama ve Performans” konularında 19 Temmuz 2023 Antalya, 20 Temmuz 2023 Burdur, 21 Temmuz 2023 Pamukkale/Denizli’de olmak üzere 3 eğitim programı gerçekleştirdi.

Açılış konuşmaları Akdeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Süreyya İŞERİ tarafından yapıldı. İŞERİ: ”5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde Stratejik planların ve performansların etkililik, verimlilik ve ekonomiklik kavramlarının yeniden güncellenmesi değerlendirilmesi, Kamusal ihtiyaçlar ve mevcut kaynaklar dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmeleri önem arz etmektedir.
Stratejik planlama, bir organizasyonun ne olduğunu ne yaptığını ve bunu niçin yaptığını şekillendiren ve bu sürece rehberlik eden temel karar ve eylemleri üreten disiplinli bir çalışmadır. Stratejik planlama modelinde, organizasyonun planını teşkil edecek analizlerin yapılmasından sonra, organizasyonun uzun vadeli bakış açısını yansıtan misyon ve vizyonu ortaya koyar. Stratejik plan; organizasyonun belirlenmiş görevlerini ve ulaşmaya çalıştığı hedefleri yapmak için gerekli kaynakları ortaya koyan bir süreçtir.
Performans, bir işi yapan bireyin veya grubun o işle amaçlanan hedefe yönelik olarak, nereye varabildiği, neyi sağlayabildiğinin ifadesidir. Performansın tanımlanmasında nerede olduğumuz, ne kadar iyi olabildiğimiz ve nerede olmamız yer almaktadır. Kısaca yerel yönetimlerde saydamlığı ve hesap verilebilirliği ön planda tutan etkin verimli bir çalışmadır.”  dedi.
 
 Eğitim Programı Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enver AYDOĞAN tarafından, Kurumların stratejik plan hazırlamakla yükümlü tutulması ve bu kapsamda Belediyelerde Stratejik Planlamanın Önemine dikkat çeken AYDOĞAN,  “Uygulanmakta olan stratejik yönetim sürecinde belediyelerin orta ve uzun vadede odaklanmak istediği önceliklerin belirlenmesini, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplininin sağlanmasını, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılması ve etkin kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesine temel teşkil etmektedir.” dedi.
 
Eğitimin sonunda;
-Belediyelerde Stratejik Planlamanın Önemi
-Stratejik Plan Hazırlık Süreci
-Durum Analizi
-Geleceğe Bakış
-Strateji Geliştirme: Amaç, Hedef ve Performans Göstergelerinin Belirlenmesi
-Performans Programı
-İzleme ve Değerlendirme
-Etkinlik
-Verimlilik
-Misyon ve Vizyon
-Kurum içi Faaliyet/Projeler
-Maliyetlendirme
-Eylem Planı
 
Konularında bilgi paylaşımında bulunarak eğitim programını sonlandırdı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı Prof.Dr. Enver AYDOĞAN Stratejik Plan Eğitimi Denizli Prof.Dr. Enver AYDOĞAN Stratejik Plan Eğitimi Burdur Burdur Belediyesi Stratejik Plan Prof.Dr. Enver AYDOĞAN Stratejik Plan Eğitimi Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi Antalya Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Benzer Haberler